Disclaimer

Disclaimer voor Praktijk Nirwana.   

Op deze pagina vind je de disclaimer van   www.jouwnirwana.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Praktijk Nirwana.
In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan je aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op
een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens
de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Nirwana
is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het Intellectueel eigendom berust bij Praktijk Nirwana.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijk weergave
van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel
typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contact dan wel overeenkomst met Praktijk Nirwana te mogen
claimen of te veronderstellen.
Praktijk Nirwana streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak
op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder
enige voorafgaande mededeling. Praktijk Nirwana aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites
staat waarnaar ik via hyperlinks toe verwijs.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meeste recente versie van de disclaimer van www.jouwnirwana.nl 
op deze pagina.