Privacyverklaring

 UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO ( Wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst ). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en
gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een 
       verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
       zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst, wordt
vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld behandeling
  natuurgeneeskunde.
 • De kosten van het consult

Beveiliging

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat
wij de bescherming van jouw gegevens serieus nemen en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van praktijk Nirwana maakt gebruik van een betrouwbaar
SSL Certificaat om te borgen dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Nieuwsbrieven
Maximaal 4 keer per jaar verstuur ik een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven stuur ik naar al mijn
cliënten/cursisten, naar iedereen die zich via mijn site heeft aangemeld voor de nieuwsbrief en
naar nieuwe cliënten die schriftelijk toestemming hebben gegeven. In elke nieuwsbrief staat een
link om je automatisch af te melden voor volgende nieuwsbrieven.